MENU

Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez serwis internetowy Ciufcia.pl


I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Niniejszy regulamin, dalej zwany Regulaminem, określa zasady świadczenia usług w serwisie internetowym Ciufcia.pl, dalej zwany Serwisem, zasady korzystania z tych usług i zasady ochrony danych osobowych Użytkowników.

§ 2
Rejestracja, założenie oraz prowadzenie profilu Użytkownika w ramach Serwisu są bezpłatne. Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Szczegółowe zasady korzystania z serwisu przez osoby niepełnoletnie określa załącznik nr 1 do Regulaminu.

§ 3
Umożliwianie korzystania z Serwisu jest Usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkowników, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204, ze zm.), które odbywa się na mocy umowy, zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem oraz na podstawie Regulaminu.

§ 4
Regulaminowi podlegają wszystkie usługi świadczone w Serwisie, z wyłączeniem usług podlegających pod odrębne regulaminy. Administrator określa w Serwisie, jakie rodzaje usług świadczone są na podstawie odrębnych regulaminów.

§ 5
Na zasadach określonych w Regulaminie dostęp do Serwisu jest otwarty dla każdego, kto posiada możliwość połączenia z publiczną siecią Internet.

§ 6
Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu Użytkownicy są zobowiązani do zapoznania się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z Usług niewymagających zarejestrowania jest równoznaczne z pełną akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu. W przypadku Usług wymagających zarejestrowania, dokonanie rejestracji w Serwisie jest tożsame z zawarciem umowy o świadczenie usług elektronicznych.

§ 7
Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

§ 8
Z chwilą rozpoczęcia korzystania z Usług Serwisu każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

§ 9
Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia w terminie 10 dni od zawarcia umowy, zawartej w ramach serwisu. Użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie. Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie pisma lub wiadomości elektronicznej przed jego upływem. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi, jeżeli świadczenie usług rozpoczęto, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu przewidzianego dla skutecznego odstąpienia od umowy. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem maja zastosowania przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271).

II
DEFINICJE

§ 10
Wszelkie terminy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć zgodnie z definicjami przytoczonymi poniżej:

1. Administrator – właściciel serwisu Ciufcia.pl, firma NETSTEL Software Marcin Matusiak Spółka jawna z siedzibą w Krakowie przy ul. Zbożowej 3/18, kod pocztowy: 30-002, NIP: 677-22-83-320, REGON: 120391080, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000269073.

2. Użytkownik – osoba  fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych przez Administratora, objętych Regulaminem

3. Usługi – usługi płatne świadczone drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkowników w oparciu o Regulamin.

4. Serwis – serwis Ciufcia.pl, prowadzony przez NETSTEL Software Marcin Matusiak Spółka jawna, stanowiący system informatyczny wraz z całą zawartością i funkcjonalnością obsługiwanej przez niego strony internetowej, umożliwiający Użytkownikom korzystanie z usług wskazanych w Regulaminie.

5. Treść – wszelkie materiały (teksty, zdjęcia, grafiki, dane itd.) umieszczane przez Administratora lub Użytkownika w Serwisie, będące utworami w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub informacjami niechronionymi prawem autorskim.

6. Profil – indywidualny, elektroniczny profil w ramach Serwisu aktywowany dla zarejestrowanego Użytkownika w celu umożliwienia mu korzystania ze wszystkich usług Serwisu.

7. Kompendium Wiedzy – baza materiałów edukacyjnych, udostępniona w zasobach serwisu Ciufcia.pl przez Administratora.

11. Netykieta – etykieta obowiązująca w Internecie, zbiór zasad przyzwoitego zachowania się  w sieci, obejmująca ogół aktywności użytkownika.

III
USŁUGI

§ 11
Usługi oferowane w ramach serwisu Szkoła.pl mogą być płatne (o których mowa w ust. IV Regulaminu) lub nieodpłatne. Usługami oferowanymi w ramach Serwisu są w szczególności:

1.  możliwość przeglądania i odczytywania przez Użytkowników materiałów (tekstów, zdjęć, grafik, danych itd.) zamieszczanych w Serwisie, udostępnianych przez Administratora w ramach dostępu bezpłatnego i płatnego;

2. udostępnianie miejsca na serwerach Administratora w celu dodawania komentarzy pod wybranymi przez Administratora materiałami w Serwisie oraz ich wyświetlanie przez Administratora w Serwisie.

§ 12
Oferta świadczenia Usług za pośrednictwem Serwisu jest ważna do czasu zawieszenia lub zaprzestania ich świadczenia albo zmiany zasad ich świadczenia przez Administratora. Administrator uprawniony jest do zawieszenia lub zaprzestania albo zmiany zasad świadczenia Usług bez uprzedniego zawiadamiania Użytkowników, z zastrzeżeniem zachowania praw Użytkowników, którzy wnieśli opłatę na poczet świadczenia Usług.

IV
KOMPENDIUM WIEDZY

§ 13
Teksty udostępniane w Kompendium Wiedzy są własnością Administratora.

§ 14
Korzystanie z udostępnionych w Kompendium Wiedzy materiałów, zarówno w zakresie odbioru, jak i przesyłania treści, może odbywać się wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, przy poszanowaniu praw własności intelektualnej.

§ 15
Bez pisemnej zgody Administratora Zabronione jest: kopiowanie, powielanie edytowania poprzez skracanie, streszczanie itp. w celu dalszego rozpowszechniania lub wydawania w formie drukowanej bądź publikacji internetowych, danych lub innych treści poza użytkiem osobistym.

§ 16
Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem bazy materiałów edukacyjnych w szczególności za konsekwencje decyzji podjętych na ich podstawie.

§ 17
Dostęp do materiałów edukacyjnych udostępnionych w Kompendium Wiedzy jest odpłatny. Użytkownik przed dokonaniem zakupu materiału ma możliwość zapoznania się treścią wypracowania stanowiącą 30 % jego objętości, w celu jego oceny i podjęcia decyzji o zakupie.

§ 18
Aby wykupić pełny dostęp do wybranego materiału Użytkownik zobowiązany jest wysłać sms-a pod numer wskazany przez Administratora. W wiadomości zwrotnej Użytkownik otrzymuje kod dostępu do danej pracy. Kod jest ważny przez 7 dni - i daje możliwość przeglądania pełnej zawartości Serwisu. Koszt sms-a wynosi 3 zł + podatek VAT. Reklamacje dotyczące kodów można zgłaszać pod LINKIEM.

§ 19
Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez zespół obsługi Serwisu Ciufcia.pl w terminie 7 dni od zgłoszenia reklamacji, jednak Administrator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Użytkownika do wskazówek udzielanych Użytkownikom na bieżąco na łamach Serwisu lub bezpośrednio przez Administratora.

V
REJESTRACJA I PROFIL UŻYTKOWNIKA

§ 35
Korzystanie z Serwisu, za wyjątkiem przeglądania umieszczonych w nim Treści i reklam wymaga rejestracji, której Użytkownicy dokonują na zasadach wskazanych w Regulaminie.

§ 36
Rejestracja, założenie oraz prowadzenie profilu Użytkownika w ramach Serwisu są bezpłatne.

§ 37
Rejestracja Użytkownika, a tym samym założenie Profilu Użytkownika, dokonuje się poprzez poprawne wypełnienie formularza rejestracyjnego udostępnionego w Serwisie (FORMULARZ).

§ 38
Niezbędnym warunkiem rejestracji jest podanie daty urodzenia Użytkownika oraz – jeśli Użytkownik jest osobą niepełnoletnią – zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego na dokonanie rejestracji i korzystania z zasobów serwisu Ciufcia.pl. Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Szczegółowe zasady korzystania z serwisu przez osoby niepełnoletnie określa załącznik nr 1 do Regulaminu

§ 39
Po dokonaniu rejestracji w sposób wskazany powyżej Użytkownik otrzymuje na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail wiadomość potwierdzającą dokonanie rejestracji w Serwisie. We wspomnianej wiadomości znajduje się link aktywujący dany Profil Użytkownika. Aktywacja jest niezbędna w procesie potwierdzenia prawidłowości adresu e-mail.

§ 40
Proces rejestracji zostaje zakończony po weryfikacji danych wymienionych w paragrafie 38 niniejszego Regulaminu. Weryfikacja możliwa jest za pomocą poczty elektronicznej.

§ 41
Podczas rejestracji opiekun prawny Użytkownika profilu oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami niniejszego Regulaminu, a ponadto, że wszelkie transakcje w ramach Serwisu będą zawierane za jego zgodą.

§ 42
Użytkownik profilu lub jego prawni opiekunowie, ponoszą pełną odpowiedzialność za działania Użytkownika profilu w ramach Serwisu. W szczególności ponoszą pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem właściciela Serwisu.

§ 43
Z momentem osiągnięcia 18 lat przez Użytkownika profilu ograniczenia dotyczące korzystania z serwisu zostają automatycznie usunięte.

§ 44
Po dokonaniu rejestracji w Serwisie do każdego Użytkownika przypisany zostaje profil Użytkownika.

§ 45
Wypełnienie formularza rejestracyjnego jest równoznaczne:

1. z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora zawartych w formularzu rejestracyjnym w celach promocyjnych i
marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).
2. z akceptacją warunków Regulaminu;
3. ze zgodą na otrzymywanie od Administratora informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204, zezm.).

§ 46
Użytkownik jest zobowiązany do:

1. podania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, nie wprowadzających w błąd oraz nie naruszających praw osób trzecich;
2. zachowania w tajemnicy hasła dostępu i nieudostępniania go osobom trzecim.

§ 47
Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, jak również za ujawnienie osobom trzecim swojego loginu lub hasła dostępu do konta (profilu). Użytkownik ponosi również wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane przy pomocy podanych przez siebie danych.

§ 48
Użytkownik może zostać wyrejestrowany z Serwisu:

1. na swoje żądanie – zgłaszając Administratorowi chęć wyrejestrowania z serwisu w wiadomości wysłanej na adres (adres Administratora) i postępując zgodnie z otrzymanymi wskazówkami;
2. bez swojej zgody – w razie stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także w razie zawieszenia, przebudowy funkcjonalności lub likwidacji Serwisu.

VI
WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU

§ 49
W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Usług, Użytkownicy powinni dysponować:

1. urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet;
2. przeglądarką Internet Explorer 8.0 lub wyższą albo oprogramowaniem o podobnych parametrach.

§ 50
Korzystanie ze wszystkich aplikacji Serwisu może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java Script oraz akceptacji cookies.

VIII
PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

§ 51
Administrator zobowiązuje się do świadczenia Usług drogą elektroniczną.

§ 52
Administrator dołoży wszelkich starań, żeby Serwis funkcjonował w sposób ciągły. Administrator zastrzega, że w funkcjonowaniu Serwisu mogą wystąpić przerwy w celu aktualizacji danych, naprawienia błędów i dokonania innych prac konserwacyjnych. Co do zasady Administrator nie będzie informował o planowanej przerwie w funkcjonowaniu Serwisu.

§ 53
Korzystając z Serwisu Użytkownicy obowiązani są postępować zgodnie z prawem, zasadami współżycia społecznego oraz przestrzegać zasad Netykiety.

§ 54
Zakazane jest wykorzystywanie przez Użytkownika Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Administratora.

§ 55
Administrator zastrzega, iż wszystkie wiadomości i materiały dostępne w Serwisie
(w szczególności grafiki, teksty, zdjęcia) są objęte ochroną prawa autorskiego. Użytkownik ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie i inne formy korzystania z materiałów i wiadomości umieszczonych w Serwisie wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.

IX
ZASADY ZAMIESZCZANIA TREŚCI (KOMENTARZY, WPISÓW) W SERWISIE

§ 56
Przedmiotem umów, o których mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu jest:

1. przechowywanie przez Administratora komentarza lub wpisu w Serwisie (zwanego dalej „Wpisem”) na serwerach oraz ich wyświetlanie przez Administratora w Serwisie;
2. licencja udzielona Użytkownikowi przez Administratora na korzystanie z Wpisu;

§ 57
Administrator zastrzega, że nie będzie świadczył Usługi przechowywania i wyświetlania Wpisów, które będą zawierały treści niezgodne z wymogami określonymi Regulaminem.

§ 58
Wyświetlanie Wpisu związanego z określonym materiałem w Serwisie będzie trwało nie dłużej niż wyświetlanie materiału, którego dany Wpis dotyczy.

§ 59
Użytkownik zezwala Administratorowi na modyfikowanie Wpisu, w szczególności na dokonywanie skrótów i zmian redakcyjnych, włączanie do Wpisu treści pochodzących od Administratora lub włączanie Wpisu lub jego części do innych utworów, bez nadzoru autorskiego ze strony Użytkownika.

§ 61
Niedopuszczalne jest publikowanie treści nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej lub treści propagujących przemoc oraz totalitarny ustrój państwa.

§ 62
Niedopuszczalne jest publikowanie w szczególności:

1. wulgaryzmów,
2. reklam,
3. przekazów stanowiących reklamę ukrytą,
4. odesłań do innych stron internetowych,
5. komunikatów prasowych lub pochodzących od agencji informacyjnych itp.,
6. pochodzących od osób trzecich tekstów mających charakter utworu, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, ze zmianami), chyba że publikacja będzie mieścić się w granicach cytatu,
7. treści niezgodnych z prawem, w szczególności treści naruszających prawa autorskie osób trzecich,
8. treści naruszających dobra osobiste osób trzecich, w tym polityków.

§ 63
Użytkownik zamieszcza Wpis wyłącznie na własną odpowiedzialność.

X
KONTROLA TREŚCI I MODERACJA

§ 64
Administrator ma prawo kontrolować – w ramach swoich możliwości – umieszczane przez Użytkowników Treści w celu wyeliminowania z Serwisu tych, które nie respektują postanowień Regulaminu.

§ 65
W przypadku stwierdzenia, że umieszczona w Serwisie treść jest niezgodna z postanowieniami Regulaminu lub w przypadku uzasadnionych wątpliwości w tym zakresie, Administratorowi przysługuje prawo usunięcia umieszczonej przez Użytkownika Treści z Serwisu.

§ 66
W przypadku stwierdzenia umieszczenia przez Użytkowników materiałów naruszających prawo należy niezwłocznie zawiadomić Administratora poprzez wysłanie wiadomości ze strony kontaktowej. Administrator zastrzega sobie prawo zawieszenia dostępu do takich materiałów lub nawet usunięcia ich z Serwisu. Administrator może zażądać od osoby zgłaszającej naruszenie dodatkowych informacji potwierdzających fakt naruszenia oraz uprawdopodobnienie faktu wystąpienia naruszenia prawa. Przez niezwłoczne usunięcie treści naruszających prawo z serwisu należy rozumieć usunięcie ich bez zbędnej zwłoki z uwzględnieniem możliwości technicznych  personalnych  Administratora.

§ 67
Treści umieszczone w Serwisie oraz zachowania Użytkowników poddawane są tzw. moderacji. Moderacja oznacza ich weryfikację, która jest dokonywana z uwzględnieniem zasad zapisanych w Regulaminie.

XI
ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA

§ 68
Administrator zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.

§ 69
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za Wpisy zamieszczane w Serwisie przez Użytkowników.
§ 70
Administrator zastrzega, że Usługi świadczone na podstawie Regulaminu mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą być wykorzystywane wyłącznie na użytek osobisty.

§ 71
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z:

1. korzystaniem z Serwisu przez Użytkowników w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, w szczególności za ujawnianie haseł do konta, ujawnianie danych osobowych;
2. zaprzestaniem świadczenia Usług lub usunięcia konta Użytkownika, w przypadku gdy nastąpiło to z winy Użytkownika bądź ze względu na naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu;
3. wykorzystaniem przez Użytkownika danych oraz informacji z Serwisu w celach gospodarczych, inwestycyjnych, biznesowych itp.;
4. ujawnieniem danych osobowych zgodnie z Regulaminem.

XII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 72
Administrator ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem zachowania praw Użytkowników, którzy wnieśli opłatę na poczet świadczenia przez Administratora Usług odpłatnych.

§ 73
Użytkownicy będą informowani o zmianach regulaminu poprzez wskazanie daty ostatniej modyfikacji na stronie internetowej Serwisu.

§ 74
Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.09.2022


Załącznik nr 1

§ 1 Użytkownikiem serwisu edukacyjnego Ciufcia.pl może być każda osoba niepełnoletnia za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych lub opiekunów prawnych. Jednocześnie jednak, jedynie osoba, która ukończyła 13 rok życia a nie uzyskała jeszcze pełnoletniości może zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa jako Użytkownik – korzystając z płatnych usług serwisu wyłącznie za zgodą przedstawicieli ustawowych.

§ 2 Utworzenie profilu w serwisie następuje po wypełnieniu i potwierdzeniu danych zamieszczonych w formularzu rejestracyjnym. Osoba dokonująca rejestracji jest obowiązana podać w celu Rejestracji dokładną datę urodzenia. Na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia utworzenia profilu i tym samym rejestracji w serwisie. Chwila potwierdzenia rejestracji jest tożsama z zawarciem umowy pomiędzy podmiotem dokonującym rejestracji w serwisie a Netstel Software. Przedmiotem umowy są usługi odpłatne i nieodpłatne  świadczone przez Netstel Software w ramach serwisu Szkoła.pl na zasadach określonych w Regulaminie.

§ 3 Istnieje możliwość pobrania automatycznie wszystkich danych przy rejestracji z konta facebook zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa Facebook API.

§ 4 Użytkownik, który potwierdzi dokonanie rejestracji a nie ma ukończone 18 lat lub osoby, które z mocy ustawy lub umowy zobowiązane są do nadzoru nad nim, ponoszą pełną odpowiedzialność za działania Użytkownika w ramach serwisu, w szczególności ponoszą pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Administratora i osób trzecich.

§ 5 Osoby niepełnoletnie mogą zostać Użytkownikiem Serwisu wyłącznie za zgodą swoich opiekunów prawnych i przedstawicieli ustawowych, którzy w przypadku wyrażenia zgody akceptują niniejszym wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu. Administrator może w każdym momencie zażądać od niepełnoletniego Użytkownika Serwisu przedstawienia takiej zgody na piśmie, pod groźbą zawieszenia Użytkownika w dostępie do Serwisu.
 
§ 6 Z chwilą osiągnięcia 18 lat przez Użytkownika ograniczenia dotyczące korzystania z serwisu zostaną automatycznie usunięte, a Użytkownika będą obowiązywały zasady przypisane do osób pełnoletnich.